Kurs Księgowy-Bilansista  (90% praktyki, 10% teorii)- program Symfonia

Kurs dedykowany jest to osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rachunkowości, ale również jest on przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z księgowością.

 

Kurs prowadzony jest na systemie Symfonia Finanse i Księgowości, Środki Trwałe i Mała Księgowość( KPIR).

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć komputerowych.

 

 

I. SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI
1. Podstawy prawne rachunkowości : ustawa o rachunkowości, rozporządzenia wykonawcze , MSR , KSR.
2. Charakterystyka i klasyfikacja dokumentacji źródłowej ( dowody i dokumenty księgowe) .
3. Rodzaje kont księgowych – pojęcie i klasyfikacja (konta syntetyczne analityczne , bilansowe, wynikowe , pozabilansowe ) .
4. Ewidencja księgowa syntetyczna i analityczna.
5. Księgi rachunkowe – rodzaje , zasady prowadzenia , poprawianie błędów (dziennik, księga główna księgi pomocnicze, inwentarz ) .
6. Organizacja rachunkowości w jednostce – dokumentacja wewnętrzna ,inwentaryzacja.
7. Bilans – aktywa i pasywa ( struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania )

II. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
1. Zasady obrotu gotówkowego , bezgotówkowego .
2. Dokumentowanie i ewidencja w walucie polskiej i w walutach obcych
3. Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych
w ciągu roku i na dzień bilansowy .

III. ROZRACHUNKI
1. Pojęcie i klasyfikacja, zasady, wycena, ewidencja,
2. Inwentaryzacja rozrachunków,
3. Rozrachunki z tyt. dostaw i usług (zobowiązania),
4. Rozrachunki z tytułu sprzedaży towarów i usług (należności),
5. Zobowiązania i należności w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe,
6. Rozrachunki wyrażane w walutach obcych – ustalanie różnic kursowych,
7. Rozrachunki sporne, wątpliwe.
8. Odpisy aktualizujące należności.
9. Rozrachunki publicznoprawne – charakterystyka i ewidencja
10. Ewidencja rozrachunków z pracownikami

IV. OBRÓT MATERIAŁAMI , TOWARAMI
1. Rozliczenie zakupu towarów i materiałów,
2. Ewidencja materiałów, towarów, półfabrykatów, wyrobów gotowych
3. Wycena w trakcie roku i na dzień bilansowy,
4. Odchylenia od cen ewidencyjnych oraz ich rozliczenie,
5. Ewidencja braków i reklamacji.

V. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1. Wycena bieżąca i bilansowa,
2. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
3. Amortyzacja bilansowa i podatkowa – różnice,
4. Środki trwałe w budowie – ich ujęcie i ujawnienie,

VI. INWESTYCJE
1. Charakterystyka , ewidencja i wycena inwestycji,
2. Inwestycje długoterminowe, krótkoterminowe .

VII. KAPITAŁY
1. Kapitały własne w różnych formach prawnych jednostek
gospodarczych,
2. Ewidencja księgowa kapitałów własnych.

VIII. RACHUNEK KOSZTÓW – KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
1. Pojęcie, istota i klasyfikacja kosztów,
2. Układ rodzajowy kosztów (4)
3. Układ według miejsc powstawania kosztów (5),
4. Ewidencja, rozliczanie i zamykanie „kręgu” kosztów,
5. Zmiana stanu produktów,
6. Rozliczanie międzyokresowe kosztów,
7. Kalkulacja kosztów -zasady.

IX. PRZYCHODY, KOSZTY I USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO
1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
2. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
3. Przychody i koszty finansowe
4. Zyski i straty nadzwyczajne
5. Ustalanie wyniku finansowego

X. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
1. Istota i zakres sprawozdania finansowego .
2. Sporządzanie : bilansu rachunku zysków i strat Informacji dodatkowej.

XI. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH :
1. Podmiot ,
2. Przedmiot opodatkowania,
3. Zeznanie roczne,
4. Obowiązki podatnika i płatnika,
5. Obowiązujące deklaracje ,
6. Inne rozrachunki z pracownikami (zaliczki, delegacje ryczałty)

XII. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG:
1. Podmiot ,
2. Przedmiot opodatkowania,
3. Stawki podatkowe,
4. Zwolnienia,
5. Deklaracje
6. Rozliczenie podatku VAT należnego i naliczonego – ewidencja.

 

Termin i miejsce: Wrocław

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 17:00-19:30

lub weekendowo (w każdą sobotę) od godz. 8:00-14:00

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Koszt uczestnictwa jednej osoby - 1400,00 złCena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, a nie obejmuje kosztów wyżywienia i noclegów.

Noclegi rezerwują Państwo indywidualnie.

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu na wskazane konto w formularzu zgłoszeniowym i umieścić na przelewie: temat i

datę szkolenia oraz nazwisko uczestnika.

 


Zgłoszenia udziału prosimy dokonać przesyłając poniższy formularz na: rachvist@gmail.com

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu: 693 686 849.